67 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

15 marca 2023 roku o godz. 09.30 zapraszam na LXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołu nr LXVI/2023 z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
2) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
3) W sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Piasecznie
4) W sprawie skargi S.J. na odmowę dofinansowania przez Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do Przedszkola Specjalnego Nr 123 w Warszawie
5) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr 89/40, obr. Bobrowiec
6) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 24/2, obr. 57, m. Piaseczno położonej przy ul. Świętojańskiej
7) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 39, obr. 78, m. Piaseczno, położonej w okolicy ul. Aleja Brzóz
8) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu działki ozn. nr ewid. 183/6, obr. 24 położonej przy ul. Iwaszkiewicza
9) W sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Zalesiu Górnym przy ul. Parkowej wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności budynku
10) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności oraz udziału w prawie własności nieruchomości, położonych w obr. 38 m. Piaseczno
11) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na działkę ewid. ozn. nr 9/12, obr. 21, położoną w Piasecznie przy ul. Technicznej
12) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości, położonej przy ul. Uroczej w Henrykowie Urocze
13) W sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy infrastruktury technicznej na terenie miasta i gminy Piaseczno
14) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla terenów przy ul. Geodetów
15) W sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – część I
16) W sprawie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 719/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Orzeszyn oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Chojnów
17) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta – etap II
18) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w obrębie ewidencyjnym Pólko PGR
19) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 392/XVI/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno – dla obszaru w granicach obrębów ewidencyjnych 43, 44 z wyłączeniem dz. nr ewid. 2 obr. 44
20) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym dwóch lokali użytkowych o łącznej powierzchni 144,92 m2, usytuowanych w budynku mieszkalnym przy ul. Fabrycznej 2 w Piasecznie
21) W sprawie uchylenia Uchwały Nr 1425/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami na terenie miasta i gminy Piaseczno
22) W sprawie zmiany uchwały nr 1243/LXII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Piaseczno
23) W sprawie „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2023 r.”
24) W sprawie zmiany składów osobowych komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie
25) W sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w gminie Piaseczno jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2024
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Transmisja będzie na: www.youtube.com/@radamiejskawpiasecznie