69. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

19 kwietnia 2023 roku o godz. 09.30 zapraszamy na LXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
1) Protokół nr LXVII z dnia 15.03.2023 r.
2) Protokół nr LXVIII z dnia 27.03.2023 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
2) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
3) W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie przy ul. Fabrycznej 1
4) W sprawie przejęcia od Wójta Gminy Lesznowola zadania publicznego zarządzania drogą gminną – ul. Kuropatwy w Mysiadle
5) W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Spółka z o.o.
6) W sprawie skargi J.S. na nierzetelny wypis i wyrys dotyczący działki w Antoninowie przejętej pod realizację inwestycji drogowej
7) W sprawie skargi W.K. na niezasadne zajęcie części działki stanowiącej jego własność pod inwestycję gminną „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół Szkoły Podstawowej w Złotokłosie”
8) W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów
9) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską
10) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym ORZESZYN oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym CHOJNÓW etap 1
11) W sprawie nadania nazwy „im. Ryszarda Szurkowskiego” rondu położonemu w miejscowości Piaseczno
12) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości, oznaczonej jako zabudowana działka ew. 8/20 obr. 27 m. Piaseczno
13) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Henryków Urocze
14) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, oznaczonej jako działka ew. 3/14 obr. 6 m. Piaseczno
15) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezbudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Jazgarzew
16) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości, położonych w obr. 38 m. Piaseczno
17) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 27/6, obr. 26, m. Piaseczno
18) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 47, obr. 20, m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego
19) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 43 i 203, obr. 3 położonych w Piasecznie przy ul. Geodetów
20) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 353/5, obr. 24, m. Piaseczno położonej przy ul. Przesmyckiego i ul. Zielonej
21) W sprawie nadania nazwy Przedszkola nr 2 w Piasecznie, ul. Longinusa 25, 05-500 Piaseczno
22) W sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Piasecznie
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Sesja online: www.youtube.com/@radamiejskawpiasecznie6617