71. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

14 czerwca 2023 roku o godz. 09.30 zapraszamy na LXXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
1) Protokół nr LXIX z dnia 19.04.2023 r.
2) Protokół nr LXX z dnia 17.05.2023 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Raport o stanie Gminy
1) Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy w 2022 roku”
2) Debata dotycząca „Raportu o stanie Gminy w 2022 roku”
3) Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno wotum zaufania
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2022
1) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu
2) Przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej
4) Dyskusja
5) Odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022
6) Odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno
8. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za 2022 rok
2) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
3) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023 – 2037
4) W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
5) W sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Piaseczna w Organizacji na kadencję 2023 – 2026
6) W sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno
7) W sprawie przyjęcia programu małej retencji na terenie Gminy Piaseczno pn. „Piaseczno łapie deszcz”
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad

Transmisja www.youtube.com