74. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

30 sierpnia 2023 roku o godz. 9.30 zapraszam na LXXIV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
1) Protokół nr LXXII z dnia 05.07.2023 r.
2) Protokół nr LXXIII z dnia 26.07.2023 r.
3. 3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
2) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
3) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Pólko PGR
4) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław dla terenu produkcyjnego przy ulicy Julianowskiej
5) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 160/VIII/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR
6) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta – Etap III
7) W sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baszkówka
8) W sprawie zmiany uchwały nr 1297/LXVII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w obrębie ewidencyjnym Pólko PGR
9) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010 r.) w granicach terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami: 1 P-S, 2 P-S, 3P-S/U, 4 P-S/U, 5 P-S/U, 1 KD-TSsp, 1U/MW, 1 I-T/I-E, 2 I-W, 2 I-E, 3 KD-p – ETAP I
10) W sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
11) W sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
12) W sprawie zmiany trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
13) W sprawie zmiany uchwały nr 1221/LXI/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Piaseczno na lata 2023-2026
14) W sprawie uchwały nr 559/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno zmienionej uchwałą nr 578/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.07.2020 r., uchwałą nr 622/XXIX/2020 z dnia 16.09.2020 r. oraz uchwałą nr 639/XXX/2020 z dnia 14.10.2020 r.
15) W sprawie zmiany uchwały nr 1385/LXXII/2023 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Piaseczno
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Transmisja będzie na YT : www.youtube.com