84. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Informuję, że w dniu 18.04.2024 r. o godz. 09:00 odbędzie się LXXXIV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 672/XXXI/2020 z dnia 18 listopada 2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Konstancin – Jeziorna, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 886/XLVI/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1079/LIV/2022 z dnia 13 lipca 2022 i uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1183/LXI/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku
5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław III część I
6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław dla terenów zieleni publicznej
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 47, obr. 20, m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 50, obr. 20, m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki nr 50, obr. 20, m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 64, obr. 40 położonej w Piasecznie przy ul. Kilińskiego i ul. Wschodniej
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki nr 97,obręb 41 m. Piaseczno
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 27/6, obr. 26, m. Piaseczno
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 1/3, obr. 37, m. Piaseczno położonej przy ul. Towarowej
14. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 447/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 15,91 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie
16. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania porozumienia z Gminą Prażmów w sprawie powierzenia części zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego linią 166 w roku 2024
17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Tarczyn porozumienia o udzieleniu Gminie Piaseczno pomocy finansowej na realizację zadania polegającego na dowożeniu dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Tarczyn do Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Fogga w Złotokłosie
18. Zamknięcie sesji