III sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22.05.2024 r. o godz. 09:00 odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037
2) W sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.
3) W sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji
4) W sprawie ponownych skarg T.B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie przeciwdziałania skutkom naruszenia stosunków wodnych w wyniku inwestycji budowlanych w rejonie ul. Tulipanów i ul. Frezji
5) W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 oznaczonej jako działka o nr ew. 58/2 obręb 20 stanowiącej własność Gminy Piaseczno
6) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości – dz. ew. 99/5, położonej w Runowie
7) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 3/2 oraz części działki nr 2, obr. 25 m. Piaseczno, położonych przy ul. Zielonej
8) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w rejonie ul. Markowskiego i ul. Żeglińskiego w Piasecznie
9) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 30, obr. 54, m. Piaseczno, położonej przy ul. Mickiewicza 17
10) W sprawie zmiany uchwały nr 1575/LXXXIV/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław
11) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wólka Kozodawska
12) W sprawie przyznania w roku 2024 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – prace renowacyjno-konserwatorskie elewacji wschodniej oraz odtworzenie zewnętrznych odrzwi i drzwi Kościoła św. Anny w Piasecznie (GEZ 135)
13) W sprawie zmiany uchwały nr 447/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno (Dz.Urz.Woj.Maz. z dn. 30.01.2020 r. poz. 1395) zmienionej uchwałą nr 496/XXII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 447/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno (Dz.Urz.Woj.Maz. z dn. 24.03.2020 r. poz. 3912)
14) W sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w gminie Piaseczno jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2025
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad