V sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19.06.2024 r. o godz. 9:00 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
1) Protokół nr II z dnia 13.05.2024 r.
2) Protokół nr III z dnia 22.05.2024 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Raport o stanie Gminy
1) Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy w 2023 roku”
2) Debata dotycząca „Raportu o stanie Gminy w 2023 roku”
3) Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno wotum zaufania
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2023
1) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu
2) Przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej
4) Dyskusja
5) Odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023
6) Odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno
8. Bieżące uchwały
1) W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za 2023 rok
2) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037
3) W sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.
4) W sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia Pana K.G. na ławnika w wyborach uzupełniających, z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych
5) W sprawie ponownych skarg T.B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie przeciwdziałania skutkom naruszenia stosunków wodnych w wyniku inwestycji budowlanych z lat dziewięćdziesiątych w rejonie ul. Tulipanów i ul. Frezji
6) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcia w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr ewid. 17/7, nr 17/2 i nr 17/1, obr. 19 m. Piaseczno poł. przy ul. Warszawskiej
7) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki nr 51/93, obr. Chyliczki
8) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym części działki nr 22, obręb Grochowa ul. Zbigniewa Pawlaka 26
9) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno udziałów w prawie własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewid. nr 56/5 położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno
10) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości – dz. ew. 228/29, położonej w Chylicach
11) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości nr 279/30 i nr 279/32, położonej w miejscowości Wólka Kozodawska gm. Piaseczno
12) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki ewid. nr 253/4 i nr 253/17 położone w miejscowości Żabieniec gm. Piaseczno
13) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska – etap II
14) W sprawie przyznania w roku 2024 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – WILLA „PROMIENNA” w Piasecznie przy ul. Jodłowa 2 (GEZ 75)
15) W sprawie przyznania w roku 2024 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – KAMIENICA z 1911 roku w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 5/Czajewicza 17 (GEZ 164)
16) W sprawie przyznania w roku 2024 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – WILLA „JAST” w Piasecznie przy ul. Moniuszki 7 (GEZ 127)
17) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 80,00 m2, usytuowanego przy Placu Piłsudskiego 5 w Piasecznie
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad


WAŻNA INFORMACJA


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie informuje o terminie Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie, na której przedstawiony zostanie „Raport o stanie Gminy w 2023 roku ” wraz z debatą, w której Mieszkańcy mają możliwość udziału.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedstawił „Raport o stanie Gminy w 2023 roku”. Uprzejmie informuję, że w dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 podczas 5. Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie odbędzie się debata nad „Raportem o stanie Gminy w 2023 roku “, w której mogą zabierać głos Mieszkańcy.

Liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Pisemne zgłoszenie Mieszkańca do udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, należy adresować do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Piasecznie i złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, w godzinach pracy Urzędu, najpóźniej w dniu poprzedzającym Sesję, tj. 18 czerwca 2024 r. do godz. 16.00.

Pliki do pobrania:
– Pismo Przewodniczącej Rady Miejskiej w Piasecznie na temat przyjmowania zgłoszeń do udziału w debacie na temat raportu
– Wniosek zgłoszenia do udziału w debacie na temat raportu o stanie gminy za 2023 rok