VI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10.07.2024 r. o godz. 9:00 odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037
2) W sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.
3) W sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Piaseczno akcji Sfinks Polska Spółka Akcyjna
4) W sprawie skargi T.B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie zweryfikowania okoliczności naruszeń stosunków wodnych w wyniku inwestycji budowlanych z lat dziewięćdziesiątych w rejonie ul. Tulipanów i ul. Frezji
5) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości oraz prawa własności nieruchomości zabudowanych garażami, położonych w obr. 4 m. Piaseczno przy ul. Energetycznej
6) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Łbiska gm. Piaseczno
7) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 18/74, obręb 17 m. Piaseczno
8) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki nr 13, obr. 27 m. Piaseczno, położonej przy ul. Prusa
9) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości dz. ew. 124/13, położonej w Jesówce
10) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości i części nieruchomości położonych w obrębie 5 miasta Piaseczno, stanowiących własność Gminy Piaseczno
11) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno – Zalesie Dolne dla obszarów działek nr ew. 49/4 i 46 obręb 65
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad