53. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

7 listopada 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2018 r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 21.000,00 zł, w tym na wniosek CUW – 12.000,00 zł, na wniosek Biblioteki Publicznej – 9.000,00 zł).
9.2 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczna dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie.
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 14.000,00 zł, na wniosek Ref. ZK na dotacje dla OSP w Jazgarzewie).
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zmniejszenie wydatków w wysokości 108.600,00 zł, w tym na wniosek MGOPS – 99.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej, na wniosek Wydz. SPS – 9.600,00 zł w związku z realizacją małych grantów).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zmniejszenia wydatków o kwotę 224.860,- zł. na wniosek INW).
9.6 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028
9.7 W sprawie zmiany uchwały nr 1607/XIXN/2010 z dn. 10.11.2010 r. na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie spółka z o.o.
9.8 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 93, położonej w obr. 54 m. Piaseczno przy ul. Czajewicza.
9.9 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 23/59 obr 53 gm. Piaseczno.
9.10 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 37/3 położonej w miejscowości Jesówka gm. Piaseczno.
9.11 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dz. 12/1 oraz 13 w Głoskowie w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dz. 12/1 oraz 13 w Głoskowie.
9.12 w sprawie wyrażenia zgody na spełnienie przez Gminę świadczenia w miejsce zrealizowania zobowiązania w postaci ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu pod garażem wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na nim garażu na rzecz najemcy ozn. nr ewid. dz. 23/2 oraz 13/102.
9.13 w sprawie wyrażenia zgody na spełnienie przez Gminę świadczenia w miejsce zrealizowania zobowiązania w postaci ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu pod garażem wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na nim garażu na rzecz najemcy ozn. nr ewid. dz. 76 oraz 23/2.
9.14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego część działki ozn. nr ewid. 41/10, obr. 12 położonej w Piasecznie przy ul. Syrenki i ul. Puławskiej.
9.15 W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
9.16 W sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
9.17 W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piaseczno na rok 2019.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.