37. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

21 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.
3) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanych nieruchomości, położonych w miejscowości Chyliczki gm. Piaseczno, przy ul. Zimowej.
4) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno, u zbiegu ulic Działkowej i Spacerowej.
5) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 1/3, obr. 37, m. Piaseczno położonej przy ul. Towarowej.
6) W sprawie zmiany uchwały nr 653/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działki ew. 543/1 i 543/3 w Złotokłosie.
7) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1170/XXXIX/2017 z dnia 18 października 2017r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta.
8) W sprawie W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków – Urocze „A” zatwierdzonego Uchwała nr 378/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 kwietnia 2000r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 27.10.2000r. , Nr 130, poz. 1237) w zakresie działki położonej w Henrykowie Urocze, oznaczonej nr ew. 100/2.
9) W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków – Urocze „A” zatwierdzonego Uchwała nr 378/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 kwietnia 2000r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 27.10.2000r., Nr 130, poz. 1237) w zakresie działki położonej w Henrykowie Urocze, oznaczonej nr ew. 100/1.
10) W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 225/XI/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos.
11) W sprawie opłat od sprzedaży miejsc do pochówku oraz za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie.
12) W sprawie przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2022
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com