52. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

25 maja 2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się 52. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LI/2022 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
2) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.
3) W sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Piaseczno polegającego na budowie basenu miejskiego przy ul. Chyliczkowskiej oraz zarządzaniu tym obiektem.
4) W sprawie udzielenia gminie Ivane-Puste w Ukrainie pomocy rzeczowej.
5) W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek na nieruchomości gminnej.
6) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 18/74 obręb 17 m. Piaseczno.
7) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 19/8, obr.12, m. Piaseczno położonej przy ul. Sękocińskiej.
8) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 50, obr. 20 m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego.
9) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 56 obr. 56, m. Piaseczno położonej przy ul. Paprociowej.
10) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 20/12, obr. Żabieniec IRS, gm. Piaseczno położonej przy ul. Głównej.
11) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki nr 97, obręb 47 m. Piaseczno.
12) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości nr 120/16, położonej w miejscowości Chylice gm. Piaseczno.
13) W sprawie zmiany uchwały nr 909/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 204/7 oraz udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 204/16 obie działki położone w miejscowości Żabieniec.
14) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (Dz.Urz.Woj. Maz. Poz. 11725 z dnia 13.11.2013r) – Etap I.
15) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – etap I dla terenów 1Pt, 4KDL, 10 KDL, 21KDD, 29KDD, 28KDPJ, 48KDPJ i 57 KDPR.
16) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – etap II.
17) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap I.
18) W sprawie nadania nazwy RUMIANKOWA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
19) W sprawie zmiany uchwały z dnia 15 lipca 2020r. nr 579/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady zmienionej uchwałami nr 607/XXVIII/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r. oraz nr 640/XXX/2020 z dnia 14 października 2020r.
20) W sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piasecznie w 2022 r.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com