61. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

23 listopada 2022 roku o godz. 09.30 zapraszam na LXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
1) nr LIX z dnia 19.10.2022 r.
2) nr LX z dnia 09.11.2022 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
2) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.
3) W sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
4) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 672/XXXI/2020 z dnia 18 listopada 2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Konstancin-Jeziorna, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 886/XLVI/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1079/LIV/2022 z dnia 13 lipca 2022.
5) W sprawie zmiany uchwały nr 821/XL/2021 z dnia 14 lipca 2021r. Rady Miejskiej w Piasecznie, zmienionej uchwałą nr 1134/LVII/2022 z dnia 21 września 2022r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Lesznowola.
6) W sprawie zmiany uchwały nr 885/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 r. zmienionej uchwałą nr 979/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 lutego 2022 r., zmienionej uchwałą nr 1003/L/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 marca 2022 r., zmienionej uchwałą nr 1080/LIV/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
7) W sprawie skargi A. H-K. na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefosławiu polegające na bezprawnym zapisaniu jej syna do wymienionej placówki bez jej zgody.
8) Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Piasecznie nr 819/XXIX/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (DZ. URZ. WOJ.MAZ. poz. 11725 z dnia 13. 11. 2013 r).
9) W sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów.
10) W sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec.
11) W sprawie zmiany uchwały nr 863/XLIII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 września 2021r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 160/VIII/2015 z dnia 13 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR.
12) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec Część 1 dla terenu 1.US.
13) W sprawie zawarcia umowy z właścicielami budynku przy Placu Piłsudskiego 5 w Piasecznie dotyczącej udzielenia Gminie Piaseczno upoważnienia do zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy o powierzchni 80,00m².
14) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 80,00m², usytuowanego przy Placu Piłsudskiego 5 w Piasecznie.
15) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki nr 22, obręb Grochowa ul. Zbigniewa Pawlaka 26.
16) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości, położonej przy ul. Bema w Piasecznie.
17) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno części nieruchomości, oznaczonej jako działka ew. nr 238/80 położona w Głoskowie.
18) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno części nieruchomości, oznaczonej jako działka ew. nr 238/54 położona w miejscowości Głosków gm. Piaseczno.
19) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 119/10 oraz części działki nr 118/16, obr. Józefosław położonych w rejonie ul. Jutrzenki i ul. XXI wieku.
20) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. 56, obr. 56 m. Piaseczno położonej przy ul. Paprociowej 4.
21) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 2/3, obr. 9 m. Piaseczno poł. w rejonie ul. Geodetów.
22) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 2/1, obr. 22 m. Piaseczno poł. przy ul. Julianowskiej.
23) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 63/1, obr. 20 m. Piaseczno położonej przy ul. Sierakowskiego.
24) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjna nr 18/74, obręb 17 m. Piaseczno.
25) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 768/30 i działki 768/32, obr. Gołków przy ul. Szaniec.
26) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 3/60 i 3/61, obr. 3 m . Piaseczno położonych przy ul. Chabrów.
27) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu na część działki oznaczonej nr 6/16 oraz działek o nr 6/17, 6/18, 6/19 i 6/20, obr. 26, położonych przy ul. Wojska Polskiego.
28) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 170 oraz udział w działkach nr 55/1, od 270/1 do 270/13, 267/1, 267/2, 269/1, 269/2, 268, położonych w obr. 5 m. Piaseczno przy ul. Mleczarskiej.
29) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 35, obr. Żabieniec IRS położonej przy ul. Przelotowej.
30) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek ewid. nr 48/1, 48/2, 47/3 obr. 61, położonych w Piasecznie przy ul. Ziołowej.
31) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 70/2 i nr 53/4, obr. Złotokłos położonych przy ul. Piaseczyńskiej.
32) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 3/44 i 3/45, obr. 28, położonej w Piasecznie w rejonie ul. Żeromskiego.
33) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 47 oraz części działki nr 44, położonych w obr. 27, m. Piaseczno przy ul. Orzeszkowej.
34) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 24/2, obr. 57, m. Piaseczno położonej przy ul. Świętojańskiej.
35) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 315/21 położonej w Wólce Kozodawskiej w rejonie ul. Krokusowej.
36) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki nr 43, obr. 17, położonej w Piasecznie w rejonie ul. Kusocińskiego i ul. Wojska Polskiego.
37) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr 89/44, obr. Bobrowiec.
38) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr ewid. 17/7, nr 17/2 i nr 17/1, obr. 19 m. Piaseczno poł. przy ul. Warszawskiej.
39) W sprawie podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Piaseczno.
40) W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
41) W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piaseczno na lata 2023-2025.
42) W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Piaseczno na lata 2023 – 2026.
43) W sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Piaseczno.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.