76. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

18 października 2023 roku o godz. 9.30 zapraszamy na LXXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
1) Uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta Stołecznego Warszawy
2. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
4. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
5. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
2) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
3) W sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia Pani B.H.B. na ławnika, z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych
4) W sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia Pani A.M.B. na ławnika, z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych
5) W sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027
1. Wybór komisji skrutacyjnej
6) W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piasecznie przeprowadzenia kontroli nieprzewidzianej w rocznym planie pracy w 2023 r.
7) W sprawie zmiany uchwały Nr 1227/LXII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.12.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
8) W sprawie wyrażenia zgody na spełnienie przez Gminę świadczenia w miejsce zrealizowania zobowiązania w postaci ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu pod garażem wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na nim garażu na rzecz najemcy
9) W sprawie wyrażenia zgody na spełnienie przez Gminę świadczenia w miejsce zrealizowania zobowiązania w postaci ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu pod garażem wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na nim garażu na rzecz najemcy
10) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 38/1, obr. 66, położonej w Piasecznie przy ul. Ks. Marka
11) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 66/9 i nr 66/8, obr. 13, położonej w Piasecznie przy ul. Jarząbka i Fabrycznej
12) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym boksu garażowego usytuowanego na części działki oznaczonej nr 12/12, obr. Wólka Pęcherska PGR, położonej w gm. Piaseczno przy ul. Głównej
13) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę zbudowanej nieruchomości położonych w Piasecznie w obrębie 20
14) W sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno do roku 2040 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
15) W sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Piaseczno
16) W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
17) W sprawie zmiany uchwały nr 1095/LIV/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 921/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 r. zmienionej uchwałą nr 1000/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 lutego 2022 r.
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad