77. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

15 listopada 2023 roku o godz. 9.30 zapraszam na LXXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołu z LXXVI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
2) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
3) W sprawie zmiany uchwały nr 466/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 632/XXX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2020 r., uchwałą nr 887/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 r. , uchwałą nr 1104/LVI/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2022 i uchwałą nr 1271/LXVI/2023 z dnia 08 lutego 2023 roku
4) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości, położonej w miejscowości Głosków gm. Piaseczno
5) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Wólka Kozodawska gm. Piaseczno
6) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Bogatki gm. Piaseczno
7) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości położonej w Chyliczkach
8) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki nr 50, obr. 20, m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego
9) W sprawie uchylenia uchwały nr 1367/LXXII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 05 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działki nr ewid. 6, obr. 40 m. Piaseczno poł. przy ul. Nadarzyńskiej 1
10) W sprawie zmiany uchwały nr 993/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 180/VIII/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. części obrębu Mieszkowo
11) W sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Piaseczno
12) W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
13) W sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piaseczno”
14) W sprawie zmiany Uchwały Nr 1094/LIV/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Dzienny Dom Pomocy Społecznej” w Piasecznie
15) W sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
16) W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
17) W sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028
18) W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
19) W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w Dziennym Domu „Senior +” w Piasecznie, działającym w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Transmisji online na żywo: www.youtube.com