78. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

15 grudnia 2023 roku o godz. 9.30 zapraszam na LXXVIII sesję budżetową Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołu z LXXVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw

6. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024- 2037
1) Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024 – 2037
2) Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
4) Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów i Inwestycji nieprzyjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024 – 2037

7. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2024
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2024
2) Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
4) Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów i Inwestycji nieprzyjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
5) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2024

8. Bieżące uchwały:
1) W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Spółka z. o.o.
2) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
3) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
4) W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
5) W sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego
6) W sprawie zmiany uchwały nr 466/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 632/XXX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2020 r., uchwałą nr 887/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 r., uchwałą nr 1104/LVI/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2022, uchwałą nr 1271/LXVI/2023 z dnia 08 lutego 2023 roku i uchwałą nr 1443/LXXVII/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku
7) W sprawie skargi A.G. na bezczynność Burmistrza związaną z nieudzieleniem odpowiedzi na skargi
8) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 2/6, nr 2/4, nr 2/1, obr. 33 m. Piaseczno
9) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w Józefosławiu
10) W sprawie sprzedaży na własność działek ozn. nr 164 i 165 w Chojnowie na rzecz użytkownika wieczystego
11) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 5/4, obr. 19 m. Piaseczno, położonej przy ul. Puławskiej
12) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 124/46 położonej we wsi Józefosław
13) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 440 i nr 441 położonych we wsi Jazgarzew
14) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 25/3, obr. Henryków-Urocze, położonej przy ul. Słowiczej
15) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 25/3 i 24/7, obr. Henryków-Urocze, położonych przy ul. Słowiczej
16) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki nr ewid 47/1 i 47/3 oraz działki ozn. nr 47/2, obr. 58 położonych w Piasecznie przy ul. Armii Krajowej i ul. Staszica
17) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 26 i nr 28, obr. 78 m. Piaseczno, położonych przy ul. Głogowej
18) W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności nieruchomości położonej w obr. 22 m. Piaseczno
19) W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności części nieruchomości położonych w obr. 53 m. Piaseczno
20) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Wólka Kozodawska gm. Piaseczno w zamian za ustanowienie służebności gruntowej
21) W sprawie wyrażenia zgody na spełnienie przez Gminę świadczenia w miejsce zrealizowania zobowiązania w postaci ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu pod garażem wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na nim garażu na rzecz najemcy
22) W sprawie wyrażenia zgody na spełnienie przez Gminę świadczenia w miejsce zrealizowania zobowiązania w postaci ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu pod garażem wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na nim garażu na rzecz najemcy
23) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu działki ozn. nr ewid. 55/1, obr. 37, położonej w Piasecznie przy ul. Towarowej
24) W sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”
25) W sprawie poparcia postulatów społeczności lokalnej w przedmiocie ograniczenia wycinek na terenie lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Chojnów wyrażonych we wniosku z dnia 02.02.2023 r. ws. Moratorium na wykonanie etatów rębnych i przedrębnych w Nadleśnictwie Chojnów

9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad