80. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

31 stycznia 2024 roku o godz. 9.30 zapraszamy na LXXX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
1) Protokół nr LXXVIII z dnia 15.12.2023 r.
2) Protokół nr LXXIX z dnia 29.12.2023 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037
2) W sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.
3) W sprawie zmiany uchwały nr 515/XXIV/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku Rady Miejskiej w Piasecznie, zmienionej uchwałą nr 668/XXXI/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku Rady Miejskiej w Piasecznie, uchwałą nr 796/XXXIX/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku Rady Miejskiej w Piasecznie i uchwałą nr 1077/LIV/2022 z dnia 13 lipca 2022 roku Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Konstancin-Jeziorna
4) W sprawie uznania za niezasadną skargi Rady Rodziców na działania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie
5) W sprawie ponownych skarg T.B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie przeciwdziałania skutkom naruszenia stosunków wodnych w wyniku inwestycji budowlanych w rejonie ul. Tulipanów i ul. Frezji
6) W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających kadencji 2024-2027
7) W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia Porozumienia z Gminą Tarczyn w sprawie realizacji zadania publicznego
8) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską
9) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos w granicy terenu 1UO
10) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Piaseczno części nieruchomości, oznaczonej jako działka ewid. nr 238/54 położona w miejscowości Głosków gm. Piaseczno
11) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno udziału w prawie własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewid. nr 27/8 i 30/5 położone w miejscowości Baszkówka gm. Piaseczno
12) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno części nieruchomości, oznaczonej jako działka ew. nr 238/80 położona w Głoskowie
13) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 156/1, obr. 11 m. Piaseczno, położonej przy ul. Julianowskiej
14) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 10/23, 9/10 i działek nr 10/22, 14/3, 52/2, 10/21, 10/20, obr. 21 m. Piaseczno, położonych przy ul. Julianowskiej
15) W sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 4/2, obr. 39 m. Piaseczno położonej w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Nadarzyńskiej
16) W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
17) W sprawie zmiany uchwały nr 999/XLI/2005 z dnia 22 września 2005 r.
18) W sprawie zmiany uchwały nr 752/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno dwóch mieszkań chronionych treningowych dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
19) W sprawie programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Piaseczno
20) W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w tym sąsiedzkie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
21) W sprawie ustalenia na 2024 rok planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Piaseczno
22) W sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno
23) Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych
24) W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2029
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad