4. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

16 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

1 Otwarcie sesji.
2 Przyjęcie protokółu z III sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4 Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5 Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6 Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8 Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej gminy.

9 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2019.
9.1 Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2019.
9.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
9.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
9.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez Burmistrza.
9.5 Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2019.
10 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019- 2029:
10.1 Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019 – 2029.
10.2 Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
10.3 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
10.4 Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez Burmistrza
10.5 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019 – 2029 .

11 Bieżące uchwały:
1. W sprawie zmiany Statutu Gminy Piaseczno.
2. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
3. W sprawie zmiany uchwały nr 702/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016 roku, w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.
4. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek nr 43, 2/79 i 2/80 oraz działki 2/20, obr. 17, położonych w Piasecznie w rejonie ul. Kusocińskiego i ul. Wojska Polskiego.
5. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 21, obr. 44 położonej przy ul. Mazurskiej w Piasecznie.
6. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 67/5 oraz części działki nr 67/6 położonych w obr. 54 m. Piaseczno.
7. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 35/6, obr. 27 położonej w Piasecznie w rejonie ul. Orzeszkowej.
8. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 119/10 i nr 118/16 obr. Józefosław położonej w rejonie ul. Jutrzenki i ul. XXI wieku.
9. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 2/5, obr. 19 położonej przy ul. Armii Krajowej i ul. Warszawskiej 37 w Piasecznie.
10. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 19/8, obr 12 położonej w Piasecznie przy ul. Sękocińskiej.
11. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 171 położonej w Wólce Kozodawskiej.
12. W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1192/XL/2013 z dnia 20.11.2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 689/XXV/2016 z dnia 28.09.2016r. uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1085/XXXVII/2017 z dnia 30.08.2017r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1540/L/2018 z dnia 29.08.2018r.
13. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru działki o nr ew. 14/12 obręb 11 miasta Piaseczno.
14. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Żabieniec.
15. W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
16. W sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 5 w Piasecznie.
17. W sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie im. K.K. Baczyńskiego w Piasecznie
18. W sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Piaseczno
19. W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
20. W sprawie zmiany uchwały Nr 10/II/2018 Rady Miejskiej w sprawie powołania Przewodniczących komisji Rady Miejskiej w Piasecznie

12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Relacja online na żywo prowadzona będzie na kanale: https://www.youtube.com/channel/UCJt6dj-pQgduRyk0aYLz8Uw