7. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

13 marca 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z V i VI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.

6. Bieżące uchwały:
1. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 89.885,00 zł na wniosek GOSiR
2. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 39.493,00 zł ).
3. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 395.000,00 zł na wniosek Wydz. UTP).
4. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 670.000,00 zł).
5. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 154.000,00 zł na wniosek Wydz. UTP)).
6. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Konstancin-Jeziorna.
7. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r ( dot. zmiany planu wydatków Rachunku Dochodów SJB)
8. W sprawie zmiany uchwały nr 67/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
9. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 44.588,00 zł na wniosek Wydz. ADK dot. projektu Cyfrowe Usługi Miast)
10. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 4.004.400,00 zł na wniosek CUW)
11. W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 5.709.500,00 zł)
12. w sprawie zmiany uchwały nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029
13. W sprawie wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności sześciu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy ul. Kusocińskiego 6 w Piasecznie wraz z udziałami w prawie własności nieruchomości wspólnej położonej w Piasecznie.
14. W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności części niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Józefosław.
15. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ozn. nr ewid. 411/5, położonej w Złotokłosie.
16. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 441 położonej we wsi Jazgarzew.
17. W sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 418/XVIII/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna (Zalesie Dolne) obejmującej obszar działki ozn. nr ew. 53 z obrębu 50.
18. W sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta i Gminy Piaseczno
19. W sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie.
20. W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022.
21. W sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2020.
22. W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
23. W sprawie zmiany uchwały nr 614/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie na Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie i nadania Statutu.
24. W sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2019r.
25. W sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 im. K.K. Baczyńskiego w Piasecznie.
26. W sprawie przekształcenia Przedszkola nr 5 w Piasecznie.
27. W sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie z siedzibą w Piasecznie.
28. W sprawie przekształcenia Przedszkola nr 10 w Piasecznie.
29. W sprawie zmiany uchwały nr 1401/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
30. W sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku miejskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu.
31. W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023
32. W sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy ochronnej pomnika przyrody

7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad.