XVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
 5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
 6. Bieżące uchwały:
  • W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r
  • W sprawie zmiany uchwały nr 281/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
  • W sprawie uchylenia uchwały nr 67/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego oraz uchwały nr 115/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
  • W sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
  • W sprawie zmiany uchwały nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029.
  • W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Wola Gołkowska gm. Piaseczno, oznaczonej nr ew. 163/6 i 163/8.
  • W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żabieniec gm. Piaseczno, oznaczonej nr ew. 230/2.
  • W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Józefosław.
  • W sprawie nabycia przez Gminę Piaseczno prawa własności działki nr 8 w obr. 44 m. Piaseczno.
  • W sprawie nabycia przez Gminę Piaseczno prawa własności działki nr 9 w obr. 44 m. Piaseczno.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr ewid. 47/1 i nr 47/3 oraz działki ozn. Nr 47/2 obr. 58 położonych w Piasecznie przy ul. Armii Krajowej i ul. Staszica.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 35/7, obr. 27 położonej w Piasecznie w rejonie ul. Orzeszkowej.
  • W sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę o nr ew. 224/11 na rzecz działki 224/5 w Głoskowie oraz wykreślenie tego prawa z księgi wieczystej
  • W sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Piaseczno
  • W sprawie skargi A.Z. na zaniedbania ze strony organu wykonawczego gminy w zakresie zagwarantowania odbioru odpadów w terminach zgodnych z harmonogramem.
  • W sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych
   w miejscu ich powstania.
  • W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Piaseczno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
  • W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Piaseczno.
  • W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
  • W sprawie zmiany uchwały nr 364/XV/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
  • W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania porozumienia międzygminnego z Gminą Prażmów dotyczącego powierzenia przez Gminę Piaseczno Gminie Prażmów części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym.
  • W sprawie zmiany uchwały nr 1495/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej uchwałą nr 1594/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2018 r. oraz uchwałą nr 1641/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 07.11.2018 r.
  • W sprawie zmiany uchwały nr 103/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.
  • W sprawie zmiany uchwały nr 102/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zmienionej uchwałą nr 217/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2019 r.
  • W sprawie nadania statutu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Piasecznie
 • Wolne wnioski
 • Zamknięcie obrad.