XXXI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

18 listopada 2020 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, on-line, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
1) Uzupełninie porządku obrad: w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadania publicznego zarządzania odcinkiem drogi krajowej nr 79 w Piasecznie
2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.10.2020r.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 429/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12. 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.
3) W sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego
4) W sprawie skargi P.K. na udzielenie zlecenia na wykonanie dokumentacji geodezyjnej ul. Kolonia w Woli Gołkowskiej z bezprawnym zastosowaniem art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną.
5) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcia przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Zalesiu Górnym.
6) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ew. 439/1 obr. Jazgarzew gm. Piaseczno.
7) W sprawie nabycia przez Gminę Piaseczno prawa własności działki ew. nr 11 obr 44 m. Piaseczno.
8) W sprawie nabycia przez Gminę Piaseczno prawa własności działki ew. nr 14 obr 44 m. Piaseczno.
9) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działki ew. 543/1 i 543/3 w Złotokłosie.
10) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działka ew. 543/2 w Złotokłosie.
11) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 35, obr. Żabieniec IRS położonej przy ul. Przelotowej (dot. powierzchni 163 m2).
12) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 35, obr. Żabieniec IRS położonej przy ul. Przelotowej (dot. powierzchni 30 m2).
13) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 768/32 i działki nr 768/30, położonej w Gołkowie przy ul. Szaniec.
14) W sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy infrastruktury technicznej na terenie miasta i gminy Piaseczno.
15) W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024.
16) W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych praz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piaseczno na rok 2021.
17) W sprawie zmiany uchwały nr 582/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lipca 2020r w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu SZPZLO w Piasecznie
18) W sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie
19) W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
20) W sprawie zmiany składów osobowych komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie
21) W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania aneksów do porozumienia z miastem stołecznym Warszawą w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie organizacji, funkcjonowania i rozliczania Oferty Warszawa+ w latach 2021-2023
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie do oglądania na żywo online na kanale www.youtube.com