72. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

5 lipca 2023 roku o godz. 09.30 zapraszamy na LXXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji
1) Uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego
2. Przyjęcie protokołu nr LXXI/2023 z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
2) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
3) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Antoninów
4) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa użytkowania wieczystego części zabudowanej nieruchomości położonej w obr. Żabieniec IRS – dz. 25/61
5) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa użytkowania wieczystego części niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. Żabieniec IRS – dz. 25/7
6) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcia w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr ewid. 17/7, nr 17/2 i nr 17/1, obr. 19 m. Piaseczno poł. przy ul. Warszawskiej
7) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 7/4, obr. 14, m. Piaseczno położonej przy ul. Jana Pawła II
8) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki nr 22, obręb Grochowa ul. Zbigniewa Pawlaka 26
9) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 8, obr. 44 m. Piaseczno położonej przy ul. Żeromskiego
10) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 15, obr.39 m. Piaseczno położonej przy ul. Wojska Polskiego
11) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki nr 50, obr. 20, m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego
12) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcia w trybie bezprzetargowym działki nr ewid. 6, obr. 40 m. Piaseczno poł. przy ul. Nadarzyńskiej 20
13) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno udziałów w prawie własności niezabudowanych nieruchomości położonych w gminie Rusinów
14) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu w Przysusze
15) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR Runów 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów 0033 – Etap II
16) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec dla obszaru działki nr ewid. 219/3
17) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym ORZESZYN oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym CHOJNÓW, ETAP 1
18) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską
19) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Pracka
20) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jazgarzew oraz Wólka Kozodawska w rejonie cmentarza
21) W sprawie przyznania w roku 2023 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – dom sprzed 1939 roku w Wólce Pęcherskiej nr 3 (GEZ 209)
22) W sprawie przyznania w roku 2023 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – cmentarz parafialny św. Anny w Piasecznie – grobowiec Zofii i Antoniego Regiel (GEZ 103)
23) W sprawie przyznania w roku 2023 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – dom jednorodzinny w Piasecznie przy ul. Kmicica 25 (GEZ 79)
24) W sprawie przyznania w roku 2023 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – cmentarz parafialny św. Anny w Piasecznie – pomnik nagrobny Wincentego Kaniewskiego (GEZ 103)
25) W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027
26) W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027
27) W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz dziennymi opiekunami prowadzącymi działalność na własny rachunek i sprawującymi opiekę nad dziećmi na terenie Gminy Piaseczno
28) W sprawie zmiany Uchwały nr 1529/L/2018 z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Piaseczno
29) W sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Piaseczno
30) W sprawie uchylenia Uchwały Nr 445/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Piaseczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
31) W sprawie przyjęcia pilotażowego programu polityki zdrowotnej pn. „Ortoptyczne badania diagnostyczne dzieci w wieku 5-8 lat na terenie gminy Piaseczno”
32) W sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Piasecznie

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu: www.youtube.com