Woda od PWiK Piaseczno jest bezpieczna

Problemy z jakością wody, które pojawiły się w ostatnich dniach w sąsiednich gminach, nie dotyczą wody dostarczanej do mieszkańców miasta i gminy Piaseczno przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie.

Miasto i Gmina Piaseczno jest zaopatrywane w wodę pozyskiwaną z trzeciorzędowych i czwartorzędowych ujęć głębinowych. Są to wody podziemne o odczynie obojętnym, średnio twarde.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które stanowi Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, PWiK Piaseczno wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną prowadzą stały monitoring jakości wody dostarczanej Odbiorcom. W ramach tego monitoringu wodę poddaje się badaniom w zakresie wymaganym powyższym Rozporządzeniem.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Piasecznie, na podstawie wyników badań, wydaje Ocenę Jakości Wody i stwierdza jej przydatność do spożycia.

Na stronie internetowej Przedsiębiorstwa www.pwikpiaseczno.pl znajdują się wyniki badań wody prowadzonych w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody: www.pwikpiaseczno.pl/jakosc-wody.html