Wybory parlamentarne 2023

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wskazał niedzielę 15 października 2023 r., oraz określił dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Kodeksie wyborczym (tzw. kalendarz wyborczy). Z dniem ogłoszenia postanowienia Prezydenta RP w tej sprawie rozpoczyna się kampania wyborcza w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Zgodnie z kalendarzem:

do 28 sierpnia

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego, Przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego Komitetu wyborczego lub o utworzeniu Komitetu wyborczego wyborców, powołanie okręgowych komisji wyborczych

od 1 września do 12 października

Składanie przez wyborców wniosków o: wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, zmiany miejsca głosowania,
Składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek z koszarowanych, funkcjonariuszy SOP, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmiany miejsca głosowania.

do 6 września do godziny 16:00

zgłoszenie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów

do 11 września

utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic siedzib i numerów.

do 15 września

podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów do głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika, zgłoszenie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich, zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych,

do 25 września

powołanie obwodowych komisji wyborczych, podanie do publicznej wiadomości informacjach o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

od 30 września do 13 października do godziny 24.00

nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.

do 2 października

zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie braille’a oraz przez wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców z niepełnosprawnością oraz przez wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski
 
do 5 października

podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz kandydatach na senatorów, podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów o którym mowa w art. 37 f par. 1 Kodeksu wyborczego

do 6 października

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

do 10 października

składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do państwowej komisji wyborczej o korzystaniu z ich list kandydatów na posłów zwolnienia z warunku określonego w art. 196 par. 1 Kodeksu wyborczego tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego, składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich spisie wyborców w obwodach utworzonych za granicą, składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowaniu tworzonych nad statkach.

do 12 października

poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy później w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego o godzinie transportu w dniu głosowania.

13 października godz. 24.00

zakończenie kampanii wyborczej

15 października godz. 7.00 – 21.00

głosowanie

Idź na wybory - Twój głos ma znaczenie - wybory do sejmu i senatu
Idź na wybory – Twój głos ma znaczenie – wybory do Sejmu i Senatu RP