Aktywna tablica w piaseczyńskich szkołach

20Zakończyła się realizacja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 – “Aktywna tablica”.

Aktywna tablica

Wszystkie placówki oświatowe uczestniczące w programie przekazały sprawozdania z realizacji programu. Wpływ stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się jest bardzo pozytywny.

Nauczyciele regularnie wykorzystują tablice interaktywne oraz inny zakupiony w ramach programu sprzęt TIK na lekcjach, co wzbogaca i uatrakcyjnia zajęcia. Stworzona została możliwość prowadzenia innowacyjnych lekcji z wykorzystaniem programów interaktywnych, gier i materiałów multimedialnych. Nauczyciele szukają zarówno gotowych pomocy do prowadzenia zajęć, jak też opracowują własne materiały. Wykorzystywane są e-podręczniki, e-ćwiczenia z różnych wydawnictw. Stosowanie TIK stanowi wsparcie dla innowacyjnych metod pracy nauczycieli.

Uczniowie chętniej angażują się na lekcjach, podczas których wykorzystywany jest sprzęt TIK. Dyrektorzy szkół wskazują na zwiększenie koncentracji uczniów oraz większe zaangażowanie tych słabszych. Prezentowane na zajęciach treści mogą być odbierane wielozmysłowo: jednoczesne widzenie, słyszenie, mówienie i działanie pozytywnie wpływa na poziom zrozumienia omawianych zagadnień.

Sprzęt TIK pozwala na wykorzystanie animacji i symulacji komputerowych do zilustrowania trudnych zjawisk, których nie można pokazać uczniom w inny sposób (przede wszystkim dotyczy to zjawisk fizycznych i przyrodniczych). Zajęcia przygotowują uczniów do życia w świecie TIK. Nabywanie kluczowych kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, m.in. umiejętności analitycznego myślenia, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, stało się łatwiejsze

W ramach programu łącznie zakupiono 5 zestawów tablic interaktywnych z projektorem, 3 tablice interaktywne, 8 projektorów, 2 urządzenia do przekazu dźwięku, 3 interaktywne monitory dotykowe, na łączną kwotę 148 153,84 zł (dotacja 118 523,07 zł).

W ramach programu 130 nauczycieli uczestniczyło w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, odbyło się 35 spotkań organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli, zorganizowano 27 lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu. Średnio w każdym tygodniu, co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych prowadzonych było z wykorzystaniem sprzętu TIK.

W projekcie uczestniczyło dziewięć placówek oświatowych:
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie,
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie,
– Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie,
– Szkoła Podstawowa nr 5 w Piasecznie, 
– Szkoła Podstawowa w Chylicach,
– Szkoła Podstawowa w Złotokłosie,
– Szkoła Podstawowa w Józefosławiu,
– Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym,
– Szkoła Podstawowa w Głoskowie.

Zakupiony sprzęt będzie dalej służyć rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, kształtowaniu kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej, rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości, wspieranie innowacyjnych metod pracy.