83. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

20 marca 2024 roku o godz. 9.30 zapraszam na LXXXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
1) Protokół nr LXXXI z dnia 28.02.2024 r.
2) Protokół nr LXXXII z dnia 12.03.2024 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037
2) W sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.
3) W sprawie skargi pana W. N. na nieprawidłowości w działalności Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie wymiaru podatku od budowli dla CH Auchan
4) W sprawie ponownych skarg T.B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie przeciwdziałania skutkom naruszenia stosunków wodnych w wyniku inwestycji budowlanych w rejonie ul. Tulipanów i ul. Frezji
5) W sprawie sprzedaży na własność działki ozn. nr 168 w Chojnowie na rzecz użytkownika wieczystego
6) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 39, obr. 78, m. Piaseczno, położonej w okolicy ul. Aleja Brzóz
7) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 19/8, obr. 12 m. Piaseczno, położonej przy ul. Sękocińskiej
8) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości, położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno
9) W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 24 m. Piaseczno
10) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości, położonej w miejscowości Grochowa gm. Piaseczno
11) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Piasecznie przy ul. Kordiana
12) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym dwóch lokali użytkowych o łącznej powierzchni 144,92 m2, usytuowanych w budynku mieszkalnym przy ul. Fabrycznej 2 w Piasecznie
13) W sprawie zmiany uchwały nr 1240/LXII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
14) W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Piaseczno publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
15) W sprawie zmiany uchwały nr 1518/LXXX/2024 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w tym sąsiedzkie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
16) W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Piaseczno na lata 2024–2030
17) W sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2024 r.”
18) W sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad